06.02.2020 tarihli "Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi


Değişiklik teklifi toplam 41 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin özeti şöyledir;

Değişiklik Öngörülen Kanun Değişiklik Önerilen Madde Sayısı
5411 sayılı Bankacılık Kanunu 19
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 2
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu 3
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 14
6502 sayılı Tüketici Kanunu 1
Yürürlük Maddeleri 2
Toplam 41

MADDE 1- 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ihlâl ettikleri ve" ibaresinden sonra gelmek üzere "bankacılık sistemini ya da" ibaresi eklenmiş ve "kanunî kovuşturma talep edilen" ibaresi "Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulan" şeklinde değiştirilmiştir.

1. Maddenin Değerlendirilmesi
a) Söz konusu değişiklik teklifi ile imza yetkisi kaldırılması sebepleri genişletilerek «bankacılık sistemini tehlikeye düşürme» de bir imza yetkisi kaldırma sebebi olarak maddeye eklenmektedir. Ayrıca, «kanuni kovuşturma talep edilen» ifadesi doktrinde de anlaşıldığı şekilde «yazılı başvuruda bulunulan» şeklinde değiştirilmektedir.

Genel Değerlendirme: «Bankacılık sistemini tehlikeye düşürme» gibi soyut ve ne anlama geldiği belirsiz bir sebebin, imza yetkisinin kaldırılması gibi ağır bir neticeye -geçici de olsa- sebep olması yerinde olmamıştır. Maddenin ilk halinin de bu anlamda kanunun amacını gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim.

MADDE 2- 5411 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fikrasında yer alan "bankalarının finansal kiralama yöntemiyle sağladığı finansmanlar" ibaresi "bankaları" şeklinde, "benzer" ibaresi "Kurulca belirlenecek diğer" şeklinde değiştirilmiştir.

2. Maddenin Değerlendirilmesi
Bu değişiklik ile
a) ilk olarak Kalkınma ve Yatırım Bankalarının (KYB), dolaylı olarak (daha önceden kredi sayılmayan bazı işlemlerin kredi sayılması suretiyle) faaliyet alanı genişletilmiş;
b) ikinci olarak da hem bu bankaların hem de Katılım bankalarının (KB) yeni finansman yöntemlerinin Kanuna göre kredi sayılması hususunda Kurula yetki verilmiştir.

Genel Değerlendirme: Bu değişiklikleri; yatırım bankacılığı ile katılım bankacılığının önünü açan düzenlemeler olarak değerlendirmekteyim.

MADDE 3- 5411 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin ikinci, beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bir banka ile bankanın nitelikli pay sahipleri, banka yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcıları ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla bunlara denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticileri ile bunların eş ve çocukları, birlikte veya tek başına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar bankanın dahil olduğu risk grubunu oluşturur." "Sermayesinin çoğunluğu ayn ayn veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketine, Türkiye Varlık Fonuna veya bunlara ait fonlara veya merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait bankaların her biri, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ortaklıklar ile birlikte aynı bir risk grubu oluşturur. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile hisselerinin çoğunluğu Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin, Türkiye Varlık Fonunun veya bunlara ait fonların elinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının her biri, sermaye, yönetim ve denetimlerine hâkim olduklan bağlı ortaklık, iştirak ve müesseseler ile birlikte aynı bir risk grubu oluşturur. Kurul bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir."

3. Maddenin Değerlendirilmesi
a) 48/2: Fıkradaki değişiklik ile banka risk grubuna genel müdür yardımcıları ile fıkrada geçen kişilerin eş ve çocukları da dahil edilecektir.
b) 48/5: Kamu bankaları risk grubuna Türkiye Varlık Fonu ve kamu idareleri eklenmiştir.
c) 48/6: Kamu kurumları risk grubuna Türkiye Varlık Fonu ve kamu idareleri eklenmiştir.
d) 48/7: Fıkra sadeleştirilerek Kurul'a maddenin tamamının uygulanması bakımında yetki verilmiştir; bir anlamda Kurulun madde özelinde yetkisi artırılmıştır.

Genel Değerlendirme: Fıkranın (48/2) eski haline göre «banka risk grubu» genişletilmiştir. Maddedeki diğer değişikliklerin çoğu, kamu bankalarının ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin, kanuna yansıtılmasından ibarettir.

MADDE 4- 5411 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ve Toplu Konut Idaresi Başkanlığıyla" ibaresi ", Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu veya bunlara ait fonlarla" şeklinde değiştirilmiştir.

4. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme: Bankacılık Kanunu'nda yer alan kredi sınırlamalarının istisnalarını düzenleyen (yani kredi sınırlarının uygulanmadığı işlemler) 55. maddede temel olarak, bazı kurumlarla (Ör: hazine müsteşarlığı,tcmb, özelleştirme idaresi, toki) yapılan işlemler ile bazı kurumların çıkardığı ve nakde dönüşüm hızı çok yüksek olan kağıtların teminata alındığı işlemlerde «kredi sınırılarının» uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu istisnalara TVF ile yapılan işlemler ile TVF tarafından çıkarılan kağıtların teminata alındığı işlemler de dahil edilmiştir.

MADDE 5- 5411 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin dördüncü fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Kalkınma ve yatırım bankalarının Kurulca belirlenecek usûl ve esaslar çerçevesinde kredi müşterilerinden, ortaklıklarından ve nitelikli paya veya denetim komitesine üye atama imtiyazına sahip ortaklarından sağlayacakları fonlar ile bankalardan, para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalardan kullanacakları fonlar bu Kanun uygulamasında mevduat sayılmaz."

5. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme: Değişiklik ile KYB'lerin, kredi kaynakları bakımından bir genişleme sağlanmış ve bunların mevduat sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.
Böylece, KYB'lerin kredi kaynağı olarak sağlayacakları fonların çeşitliliği artırılmıştır.

MADDE 6- 5411 sayılı Kanuna 66 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 66/A maddesi eklenmiştir.
"Bankalarca hazırlanacak önlem planı
MADDE 66/A- Kurulca sistemik önemli olarak belirlenen bankalar, Kanun ve Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde yer alan koruyucu hükümlere uyumsuzluk nedeniyle veya sair suretle mali bünyelerinde bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin görülmesi veya görülme ihtimalinin ortaya çıkması halinde alınacak tedbirlerin önceden belirlenmesi maksadıyla, Kurulca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde önlem planı hazırlamak ve Kuruma göndermekle yükümlüdür.
Bu bankalar, konsolide veya konsolide olmayan bazda yaptıklan değerlendirmeler sonucunda, mali bünyelerinde bozulma yaratacak hâllerden herhangi birinin gerçekleşmesi veya gerçekleşme ihtimalinin ortaya çıkması durumlarında, önlem planında yer alan konsolide veya konsolide olmayan bazda uygulanacak tedbirleri almak ve ivedilikle Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.
Kurumca konsolide veya konsolide olmayan bazda yapılan denetimler sonucunda mali bünyede bozulma meydana getirecek hâllerin gerçekleştiğinin veya gerçekleşme ihtimalinin tespit edilmesi halinde Kurum bankadan önlem planında yer alan tedbirlerden birini veya birkaçını almasını isteyebilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir."

6. Maddenin Değerlendirilmesi

Genel Değerlendirme: Söz konusu madde, kanuna yeni eklenecektir. Bu yeni madde ile Kurul tarafından sistemik önemli banka olarak belirlenen bankaların, olası bir kötü durum karşısında alacakları önlemleri peşinen hazırlamaları ve böylece de olası kötü durumlara peşinen hazırlıklı olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.
Ancak, sistemik önemli bankanın ne olduğu ve bu bankaların nasıl belirleneceğine ilişkin maddede herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda «Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik» hükümleri uygulanacaktır. Esasında, bu konularda da düzenleme yapılması daha doğru bir yöntem olurdu.

MADDE 7-5411 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"h) 66/A maddesi kapsamında önlem planında öngörülen tedbirleri derhal almaması, alınan tedbirlere rağmen sorunların giderilememesi veya tedbirlerin alınması durumunda dahi sonuç alınamayacağının belirlenmesi,"

7. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme: Değişiklik ile bir banka hakkında hafif önlemlerin alınmasını gerektiren hallere sistemik önemli bir bankanın önceden hazırladığı «önlem planını» uygulamaması ya da uygulaması durumunda sonuç alınamayacağının belirlenmesi hali de eklenmiştir.
Değişiklik teklifinin 6. maddesi ile doğrudan bağlantılı bir değişiklik önerisidir.

MADDE 8-5411 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan "(a), (b), (c) ve (d)" ibaresi “(a), (b), (c), (d) ve (h)" şeklinde ve aynı fıkrada yer alan "plan" ibaresi "program" şeklinde değiştirilmiştir.

8. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme: Değişiklik teklifinin 6. ve 7. maddelerinin zorunlu bir neticesi niteliğindedir.

MADDE 9- 5411 sayılı Kanunun 69 uncu maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan “(a), (b), (c) ve (d)” ibaresi “(a), (b), (c), (d) ve (h)” şeklinde, (b) bendinde yer alan " (g) bendi ile ilgili olarak" ibaresi "veya" şeklinde, "plân" ibaresi "program” şeklinde ve "plânın" ibaresi "programın" şeklinde değiştirilmiştir.

9. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme: Değişiklik teklifinin 6., 7. ve 8. maddelerinin zorunlu bir neticesi niteliğindedir.

MADDE 10- 5411 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan gerçek ve tüzel kişilere ait veriler, müşteri sırrı haline gelir. Diğer kanunların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşteri sırrı niteliğindeki bilgiler, bu maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan haller haricinde, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca müşterinin açık rızası alınsa bile, kendisinden gelen bir talep ya da talimat olmaksızın yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve bunlara aktarılamaz. Kurul ekonomik güvenliğe ilişkin yapacağı değerlendirme neticesinde, müşteri sırrı ya da banka sin niteliğinde olan her türlü verinin, yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmasını ya da bunlara aktarılmasını yasaklamaya, ayrıca bankaların faaliyetlerini yürütmede kullandıkları bilgi sistemleri ve bunların yedeklerinin yurtiçinde bulundurulması hususunda karar almaya yetkilidir. Bu maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğünden istisna tutulan hallerde yapılacak paylaşımlar da dâhil olmak üzere, müşteri sırrı ve banka sırrı niteliğindeki bilgiler, sadece belirtilen amaçlarla sınırlı olmak ve ölçülülük ilkesine uygun olarak bu amaçların gerektirdiği kadar veriyi içermek kaydıyla paylaşılabilir."
"Sır niteliğindeki bilgilerin, üçüncü ve dördüncü fıkralar uyarınca yapılacak paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasları belirlemeye veya bunlara ilişkin sınırlamalar getirmeye Kurul yetkilidir."

10. Maddenin Değerlendirilmesi

Genel Değerlendirme:
- Teklif madde için ilk söylenecek söz; son derece kötü ve karışık kaleme alındığı bu haliyle yasalaşması durumunda ve uygulamada ciddi sorunlar doğuracağıdır.
- İkincisi, müşteri sırrı tanımı belirli bir amaç için sınırlandırılmış olmakla birlikte neticeten bu tür veriler dışındaki verileri de dışlamıştır; yani sanki müşterinin TCKN'si artık müşteri sırrı değildir gibi bir anlam çıkmaktadır. - Yine banka ile müşteri arasında «müşteri ilişkisi» kurulduktan önce varlık kazanmış olup da bu ilişki nedeniyle sonradan bankaya intikal eden bazı veriler (ör; diğer bankalardaki önceki kredi bilgileri) teklifteki müşteri sırrı tanımı apsamında kalmayacaktır.Zira tanıma göre «müşteri ilişkisi kurulduktan sonra oluşan»lar kapsamdadır.
-Yine, bankacılık uygulamasında neredeyse her müşteri sırrının aynı zamanda banka sırrı niteliğinde olması gerçeği gözönünde tutulmamıştır. -Kişisel veriler arasında, banka müşterisi olmadan önce sonra diye ikili bir ayrım yapmak hukuk tekniği açısından sorunludur. Bankalar bu iki veri grubunu ayırırken ciddi sorun yaşayacaktır.
-Müşteri sırrı niteliğindeki kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılması için açık rızaya ek olarak talimat ya da talep aranmaktadır. Buna karşılık, müşteri sırrı olmayan kişisel verilerin paylaşılması için açık rıza yeterli sayılacaktır. Kurula, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun görev alanında kalan bazı görev ve yetkiler verilmiştir.
-Bilgi paylaşımının amaçla sınırlandırılması ve ölçülülük ilkesinin kanuna dercedilmesi olumlu bir düzenleme niteliğindedir.
-Netice olarak, bu hükümler adeta «Banka Kişisel Veriler Hukuku» adında yeni bir hukuk dalı ihdası niteliğindedir. Buna gerek var mı?

MADDE 11-5411 sayılı Kanuna 76 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 76/A maddesi eklenmiştir.
"Finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler
MADDE 76/A-Bu Kanun kapsamındaki bankalar tarafından; 4 üncü maddede sayılan işlemler yoluyla finansal piyasalarda yapay arz, talep veya döviz kuru dahil fiyat oluşumunu sağlamak amaçlı işlem ve uygulamaların yapılması, internet ortamı dahil farklı araçlarla gerçeğe aykını veya yanıltıcı bilgilerin yayılması, tasarruf sahiplerinin gerçeğe aykın veya yanıltıcı şekilde yönlendirilmesi ya da bu amaçlanı sağlamaya yönelik benzer işlem ve uygulamaların yapılması finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler olarak kabul edilir. Hangi işlem ve uygulamaların bu madde kapsamına gireceği Kurul tarafından belirlenir ve Resmi Gazetede yayımlanır."

11. Maddenin Değerlendirilmesi

a) Söz konusu madde ile bankaların manipülasyon ve yanıltıcı işlemler yapmaları yasaklanmakta teklifin devamında da bu fiiller kabahat olarak nitelendirilip karşılığında idari para cezası öngörülmektedir. b) Nelerin manipülasyon ve yanıltıcı işlem olduğu konusunda kurula düzenleme yapma yetkisi verilmektedir.

Genel Değerlendirme: Söz konusu düzenleme bu haliyle son derece soyut ve uygulanması güç bir madde niteliğindedir. Bu haliyle, kanunilik ilkesinin «belirlilik» alt ilkesine aykırlık taşımaktadır.

MADDE 12- 5411 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına ilişkin hükümler
MADDE 77- Kalkınma ve yatırım bankaları, bu Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fikrası, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 106 ilâ 129 uncu maddeleri, 130 uncu maddesinin (a) bendi, 131 ilâ 142 nci maddeleri hariç olmak üzere diğer hükümlerine tabidir.
Kurul, kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlerin uygulanmasını da dikkate alarak, kalkınma ve yatırım bankalarından biri, bir grubu ya da tamamı için, belirlenen asgari veya azami standart oranlar ve sınırlardan farklı bir oran veya sınır tesis etmeye, hesaplama ve bildirim dönemlerini farklılaştırmaya veya genel olarak belirlenmemiş oran ve sınırlar tespit etmeye yetkilidir.
Katılım bankaları ve kalkınma ve yatırım bankalarınca faizsiz yöntemlerle gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin üsul ve esasları belirlemeye Kurul yetkilidir. Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman sağlamak amacıyla katıldıkları ortaklıklar 49 uncu maddenin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.
Katılım bankalarının faizsiz yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle edindikleri ortaklık paylarının toplam tutarı katılım bankaları tarafından kabul edilen katılım fonlarının yüzde ellisini aşamaz ve 56 ncı maddenin birinci fikrasında belirtilen sınırların hesabında dikkate alınmaz. Katılım bankalarınca faizsiz yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler 57 nci madde kapsamında değerlendirilmez."

12. Maddenin Değerlendirilmesi
a) KYB'lere uygulanmayacak hükümlere 43/2 eklenmiştir. Bu madde Kurul'un bankalar hakkında uyguladığı standart oranların belirlenmesi, değiştirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin bir hükümdür. KYB'ler için hemen hemen aynı fıkra yeniden özel olarak düzenlenerek 76. maddeye eklenmiştir.
b) Katılım Bankaları ile KYB'lerin faizsiz yöntemlerle gerçekleştirebilecekleri işlemleri belirleme yetkisi Kurul'a verilmiştir.
c) KB'ler ile KYB'lerin faizsiz finansman sağlamak amacıyla katıldıkları ortaklıklar banka risk grubuna dahil edilmeyeceğine ilişkin hüküm eklenmiştir. Bu madde, ilgili bankalar için bazı sınırlamaların uygulanmaması anlamına gelmektedir.
d) KB'lerin faizsiz yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle edindikleri ortaklık paylarının toplam tutarı için bir sınırlama getirilmiştir. Yine bu payların ortaklık paylarına ilişkin 56. maddedeki sınırlama dışında kalacağı hüküm altına alınmıştır.
e) KB'lerce faizsiz yöntemlerle finansman sağlanması nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtial üzerine yapılan işlemler, 57. maddede düzenlenen gayrimenkul ve emtia edinmeye ilişkin sınırlamalarından muaf tutulmuştur. (Bu fıkra yeni değil mevcut kanundaki hükmün yeri değiştiriliyor sadece).

Genel Değerlendirme: bu madde ile Katılım Bankaları ile KYB'ler kanundaki sınırlayıcı düzenlemelerin önemli bir kısmından muaf tutulmuş ve böylece de mevduat bankalarına nazaran çoğu konuda önleri açılmıştır.

MADDE 13- 5411 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Cumhurbaşkanı" ibaresi "Merkez Bankası" şeklinde, "bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacak" ibaresi "her türlü işlemlerinden elde edecekleri ücret, masraf, komisyon ve" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

13. Maddenin Değerlendirilmesi;
Genel Değerlendirme:
Değişiklik ile mevduat ve kredi işlemlerinden bankaların elde edeceği faiz ve diğer menfaatleri belirleme yetkisi Cumhurbaşkanı'ndan TCMB'ye devredilmektedir. Eski durumda, CB bu yetkisini TCMB'ye devretmiş bulunmaktaydı (maddenin bir önceki halinde, yetki bakanlar kurulundayken çıkarılan bir bakanlar kurulu kararı ile), TCMB ise kredi ve mevduat faizleri ile diğer menfaatleri (tüketici kredileri hariç) serbest bırakmış idi. Değişiklik ile bu sefer kanuni yetki doğrudan TCMB'ye devredilmektedir. Son olarak belirtmeliyiz ki tüketici kredilerine ilişkin faiz dışındaki masrafların/komisyonların belirlenmesi Tüketici Kanunu'na göre hala BDDK'dadır.

14. Maddenin Değerlendirilmesi;
a) Söz konusu değişiklik ile ilk olarak, kuruluşlara verilecek İPC'leri düzenleyen maddede yer alan para cezaları artırılmıştır.
b) Taslak ile eklenecek olan finansal piyasalarda manipülasyon ve yanıltıcı işlemler için idari para cezası eklenmiştir.
c) Ayrıca, idari para cezalarının birden fazla kez işlenmesi ve İPC'nin uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrar gerçekleştirilmesi durumunda Kurul'a IPC'yi ağırlaştırma yetkisi verilmiştir.

MADDE 15- 5411 sayılı Kanunun 147 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "beşbin Yeni" ibaresi "yüzbin" şeklinde, "onbeşbin Yeni" ibaresi "ikiyüz bin" şeklinde, (b) bendinde yer alan "beşbin Yeni" ibaresi "yüz bin" şeklinde, "yirmibin Yeni" ibaresi "ikiyüz bin" şeklinde, (c) bendinde yer alan "beşbin Yeni" ibaresi "elli bin" şeklinde, "yirmibin Yeni" ibaresi "ikiyüz bin" şeklinde değiştirilmiştir.

15. Maddenin Değerlendirilmesi;
a) Söz konusu değişiklik ile kişilere verilecek IPC'leri düzenleyen maddede yer alan para cezaları artırılmıştır.

MADDE 16- 5411 sayılı Kanunun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "onbin Yeni" ibaresi "beşyüz bin" şeklinde, "binde beşine" ibaresi "yüzde beşine" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendine "alınan kararlara" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve verilen talimatlara" ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan "beşbin Yeni" ibaresi "elli bin" şeklinde, "onbin Yeni" ibaresi "beşyüz bin" şeklinde değiştirilmiş ve fikraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Kurul, aykırılığın yaptırım kararı verilinceye kadar birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren iki yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fikrada yer alan tutarları iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir."

16. Maddenin Değerlendirilmesi;
a) Söz konusu değişiklik ile İPC'ler bakımından torba hüküm niteliğindeki 148. maddede yer alan para cezaları artırılmıştır. b) Ayrıca, idari para cezalarının birden fazla kez işlenmesi ve IPC'nin uygulanmasından itibaren iki yil içerisinde aynı aykırılığın tekrar gerçekleştirilmesi durumunda Kurul'a İPC'yi ağırlaştırma yetkisi verilmiştir.

MADDE 17- 5411 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Yukandaki fikralara aykırılık hâlinde Kurumun ilgili Cumhuriyet başsavcılığını muhatap talebi üzerine sulh ceza hâkimince, dava açılması hâlinde davaya bakan mahkemece işyerlerinin faaliyetleri ve reklamlar geçici olarak durdurulur, ilânları toplatılır, bu aykırılıkların internet aracılığıyla işlendiğinin tespit edilmesi durumunda içerik ve yer sağlayıcılan yurtiçinde ise internet sitelerine erişim engellenir. Bu tedbirler, hâkim kararıyla kaldırılıncaya kadar devam eder. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır."
"Birinci ve ikinci fıkralardaki aykırılıkların içerik ve yer sağlayıcıları yurtdışında bulunan internet siteleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda bu internet sitelerine erişim, Kurumun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellenir."

17. Maddenin Değerlendirilmesi; a) Söz konusu değişiklik ile «izinsiz faaliyette bulunmak>> suçu özelinde, bu suçun işlenmesinde kullanılan internet sitelerine erişimin engellenmesi için alınacak tedbirler maddeye eklenmiştir.

Genel Değerlendirme:
Yerinde ve ihtiyaçları gideren bir değişiklik olmuştur.

MADDE 18- 5411 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ile 57 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

18. Maddenin Değerlendirilmesi;
a) Bu madde ile 56. maddede yer alan «Birinci fıkrada* zikredilen sınırların aşılması hâlinde, aşım tutarı özkaynak hesaplamasında ana sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınır.» hükmü kaldırılmıştır.
*Bankaların; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar dışındaki bir ortaklıktaki payı kendi özkaynaklarının yüzde onbeşini, bu ortaklıklardaki paylarının toplam tutarı ise kendi özkaynaklarının yüzde altmışını aşamaz.
b) Ayrıca, 57. maddenin «Katılım bankaları tarafından gayrimenkul, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, kár ve zarar ortaklığı, ortak yatırımlar yoluyla finansman sağlanması ve benzer faaliyetler nedeniyle üstlenilen yükümlülüklerden dolayı gayrimenkul ve emtia üzerine yapılan işlemler, bu madde ile yasaklanan ve sınırlanan faaliyetler kapsamında değerlendirilmez.>> fıkrası da kaldırılmıştır. (Bu değişiklik 12. maddeyle bağlantılıdır)

MADDE 19-5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 33- Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, bu Kanunun değiştirilen hükümlerine göre çıkarılacak düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kaldırılan hükümlere dayanılarak çıkarılan düzenlemelerin, bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Bankalar, bu Kanunun bu maddeyi ihdas eden Kanunla değiştirilen hükümlerinin yürürlük tarihleri itibarıyla oluşabilecek aşımları Kurulca belirlenecek süreler içerisinde giderir."

19. Maddenin Değerlendirilmesi;
a) Yeni düzenlemelerin hazırlanmasına kadar geçecek zamanda uygulanacak hükümlere ilişkin geçici bir geçiş maddesidir.

gdpr-image
www.pactahukuk.com kullanıcı deneyimini iyileştirmek, hata ayıklamak ve performans geliştirmek için çerezler kullanır. Sitemizi kullanarak Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
KVKK Aydınlatma Metni